Jesteś tutaj: Strona główna » REGULAMIN »
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MADAKE BUDO SHOP

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego Madake Budo Shop;

2) Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.madake.pl;

3) Sprzedawca: Jan Adamski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MADAKE Jan Adamski, ul. Północna 1/3, 91-420 Łódź, NIP: 7780154879, Regon: 630728840;

4)  Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak jest odrębnych postanowień dla Konsumenta;

5)  Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Towar – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

7) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

8)  Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

9)  Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

 ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie jako Klient (założenie konta Klienta) albo bez rejestracji (jako gość).
 6. Rejestracja Konta jest bezpłatna i wymaga następujących działań - Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz kliknąć pole „Zarejestruj się”. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza rejestracji, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła, podanego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień.

 ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe przesłanki przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016.922 ze zm.).
 2. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

 ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Na Towary nie jest udzielana gwarancja ani usługi posprzedażowe.

 § 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. dostarczenie, usługi pocztowe) ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od decyzji Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać formę płatności:

1)  zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2)  zapłata przy odbiorze Towaru lub za pobraniem – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja Zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

 1. Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

 § 4. Dostawa

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem operatora pocztowego lub może być odebrany osobiście przez Klienta według wyboru Klienta.
 3. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 4. Klient może dokonać osobistego odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 5. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi ewentualne instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 § 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi, z tym zastrzeżeniem, że za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016.380 ze zm.).

 ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: sklep@madake.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Wzór reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Stosowanie wzoru nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych
  w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016.380 ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

 ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.

 

Sklep internetowy Shoper.pl