POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności
i wykorzystywania plików cookies lub podobnych technologii

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.madake.pl. (dalej: „Polityka”) został stworzony i przyjęty przez MADAKE.PL Michał Adamczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 1/3, 91-420 Łódź, NIP 6641529335, REGON 388799057.

 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1)  serwis: serwis internetowy www.madake.pl,
  2)  użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu,
  3)  w
  łaściciel: MADAKE.PL Michał Adamczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 1/3, 91-420 Łódź, NIP 6641529335,
  REGON 388799057.
  4)  cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1)  udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa,
  w tym Prawa telekomunikacyjnego,
  2)  zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w       obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

 5.  W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.

 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1)  ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.),
  2)  ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.),
  3)  
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: "Rozporządzenie") wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

II. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą,
  2)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 2. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 3. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

 4. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1)  prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  2)  prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych,
  3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania,
  4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania,
  5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 5. Właściciel nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

 7. Właściciel zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 8. W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania umowy z Użytkownikiem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
  1)  firmie hostingowej (home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin),
  2)  dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu (Dreamcommerce S.A., ul. Łokietka 79, 31-280 Kraków),

  3)  dostawcy usług internetowych,
  4)  firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  5)  dostawcy platformy płatności elektronicznych, w szczególności PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-357 Poznań (Przelewy24.pl) lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 118 349 (PayPal)
  5)  dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  6)  podmiotom świadczącym obsługę księgową.

III. Cookies

 1. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1)  
  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
  2)  optymalizacji korzystania z Serwisu,
  w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3)  tworzenia statystyk,
  4)  utrzymania sesji Użytkownika,
  5)  
  dostarczania Użytkownikom treści reklamowych.

 1. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa.

 2. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej), w tym na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki:
  Firefox,
  Chrome,
  Safari,
  Internet Explorer / Microsoft Edge.

 3. Zmiana ustawień stanowi także wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 4. Należy pamiętać, że zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 5. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

 6. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl